Bruikleenovereenkomst

Dit document is ontstaan uit het platform van de virtuele weggeefwinkel van Etterbeek (www.weggeefwinkel-etterbeek.brussels ), waar een systeem is opgezet voor het gratis ‘uitlenen’ van voorwerpen tussen de personen die zijn ingeschreven op de website van de weggeefwinkel. Dit document is bedoeld om u veilig te stellen in het kader van deze bruikleen (zowel vanuit het oogpunt van de uitlener als van de ontlener). We raden u sterk aan om dit document te gebruiken op het moment dat het voorwerp wordt uitgeleend (bruikleenovereenkomst) en wordt terugbezorgd (ontvangstbevestiging, zie pagina 4)

Document af te drukken in 2 exemplaren, één voor de uitlener en één voor de ontlener.

Bruikleenovereenkomst

Partijen van de overeenkomst:

TUSSEN:

De uitlener

Mevrouw / de heer……………………………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Gemeente: …………………………………………………….

Telefoon: ……………………………………………………………………………………………………………………………

EN:

De ontlener

Mevrouw / de heer …………………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Gemeente:

Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Voorwerp van de overeenkomst:

Aard van het uitgeleende voorwerp: …………………………………………………………………………………………………………

Merk en referentie van het voorwerp (indien bekend): …………………………………..………………………………………

Toestand van het voorwerp (beschrijf de zichtbare of bij de uitlener bekende gebreken): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geschatte waarde van het voorwerp: € ….

 

 

Is overeengekomen wat volgt:

Artikel 1.

De uitlener stelt een (voorwerp) ter beschikking van de ontlener,die dit voorwerp aanvaardt. Dit gebeurt in de vorm van bruikleen.

De bruikleen van dit voorwerp wordt afgesproken en aanvaard voor een bepaalde termijn van: …………………………(x uren/dagen/weken/maanden/jaren* – schrappen wat niet past) en dit vanaf …………………………………………(datum).

De ontlener erkent het geleende voorwerp te hebben mogen bekijken en het te hebben ontvangen in de hierboven beschreven toestand.

Het voorwerp wordt uitgeleend voor een bepaald gebruik, namelijk:………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Artikel 2.

De uitlener blijft eigenaar van het uitgeleende voorwerp.

Deze bruikleen is gratis.

Alles wat in de handel verkrijgbaar is en wat niet wordt aangetast door het te gebruiken, kan het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst.

Het voorwerp noch het doel van de bruikleen mogen illegaal zijn of in strijd met de goede zeden of de openbare orde.

 

Artikel 3.

Verplichtingen van de uitlener:

De uitlener mag het geleende voorwerp slechts terugnemen na de afgesproken termijn, of wanneer die niet is afgesproken, nadat het voorwerp heeft gediend voor het gebruik waarvoor het is uitgeleend.

Wanneer de uitlener evenwel tijdens deze termijn of vooraleer de ontlener het voorwerp niet meer nodig heeft, zijn voorwerp zelf dringend en onverwacht nodig heeft, kan de rechter, naargelang van de omstandigheden, de ontlener verplichten hem het voorwerp terug te geven.

Wanneer de ontlener tijdens de termijn van de bruikleen verplicht is geweest tot een uitzonderlijke uitgave die nodig was voor het behoud van het voorwerp en die zo dringend was dat hij de uitlener niet kon verwittigen, zal deze verplicht zijn hem die uitgave te vergoeden.

Wanneer het uitgeleende voorwerp zulke gebreken vertoont dat het schade kan berokkenen aan degene die het gebruikt, is de uitlener verantwoordelijk indien hij de gebreken kende en de ontlener daarvan niet op de hoogte heeft gebracht.

 

Artikel 4.

De verplichtingen van de ontlener:

De ontlener moet het ontleende voorwerp als een goed huisvader bewaren en behouden. Hij mag het enkel gebruiken voor de toepassingen bepaald door de aard van het voorwerp of door de overeenkomst; dit alles op straffe van schadeloosstelling, mocht die nodig zijn.

Wanneer het voorwerp enkel wordt aangetast door het gebruik waarvoor het is ontleend, en zonder enige nalatigheid vanwege de ontlener, wordt deze niet aansprakelijk gesteld voor de aantasting.

Wanneer de ontlener het voorwerp benut voor een andere toepassing of gedurende een langere termijn dan toegestaan, zal hij aansprakelijk worden gesteld voor het opgetreden verlies, zelfs in onvoorzien geval.

Wanneer het geleende voorwerp door onvoorziene omstandigheden verloren gaat en de ontlener het had kunnen vrijwaren door zijn eigen exemplaar te gebruiken, of wanneer hij, indien hij slechts een van beide kan behouden, de voorkeur geeft aan het zijne, wordt hij aansprakelijk gesteld voor het verlies van het andere.

Wanneer de waarde van het voorwerp bij het uitlenen is geschat, moet het verlies dat ontstaat, zelfs in onvoorzien geval, worden gedragen door de ontlener, tenzij dit anders overeengekomen is.

De ontlener mag het voorwerp niet houden als vergoeding voor wat de uitlener hem verschuldigd is.

Indien de ontlener bepaalde kosten heeft gemaakt om het voorwerp te gebruiken, mag hij die niet terugvorderen. Met andere woorden: hij mag de uitlener niet vragen om hem te vergoeden, aangezien hij enkel kosten heeft gemaakt voor zijn eigen nut.

Wanneer meerdere mensen samen het voorwerp hebben ontleend, zijn zij daar hoofdelijk verantwoordelijk voor ten aanzien van de uitlener.

De ontlener mag het voorwerp achteraf niet opnieuw uitlenen aan andere personen.

 

Artikel 5.

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de uitlener en de gemeente Etterbeek door het gebruik van het geleende voorwerp op geen enkele manier burgerlijk noch strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld door de ontlener, die dus alleen verantwoording zal moeten afleggen voor alle daden of gebreken die verband houden met het gebruik van het voorwerp tijdens de bruikleenperiode.

 

Artikel 6.

De gemeente Etterbeek voorziet enkel in een communicatiemiddel tussen de betrokkenen evenals een model van bruikleenovereenkomst en een verklaring van beëindiging van bruikleenovereenkomst.

De gemeente is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de bruikleenovereenkomst.

De geschillen die kunnen voortvloeien uit het al dan niet uitvoeren van de overeenkomst,worden geregeld door de hoven en rechtbanken.

Opgemaakt te Etterbeek, op …………………………………, in twee originele exemplaren, waarvan elke partij erkent haar exemplaar te hebben ontvangen.

 

Handtekening van de uitlener                                                                                  Handtekening van de ontlener

 

 

 

Ontvangstbevestiging

 

De ontlener van het voorwerp heeft het voorwerp op …………………………………………….. (datum) teruggegeven in dezelfde toestand als waarin hij het heeft ontvangen: JA/NEEN*

*In geval van schade:

  • beschrijving van de schade: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • afgesproken regeling tussen de partijen: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

De eerder opgestelde bruikleenovereenkomst over dit voorwerp eindigt op………………………(datum)

Opgemaakt te Etterbeek in twee originele exemplaren, waarbij elke partij erkent haar exemplaar te hebben ontvangen.

 

Handtekening van de uitlener                                                                                  Handtekening van de ontlener

 

We gebruiken cookies op onze website ter ondersteuning van technische functies die uw gebruikerservaring verbeteren.

We gebruiken ook analyse- en advertentieservices. Klik op voor meer informatie om u af te melden.